Bel voor een gratis en vrijblijvende intake
0320 21 53 31, wij zijn op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar!
Volg ons ook op

Beschermingsbewind

Hoe kan ik mijn bewindvoerder bereiken?

Mando is van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0320-215331. Daarnaast kan er altijd een e-mailbericht gestuurd worden naar uw bewindvoerder op het bij u bekende e-mailadres. Indien u nog geen bewindvoerder heeft of wanneer u het e-mailadres van uw bewindvoerder niet meer weet, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze contactpagina.

Waarom dient mijn familie een akkoordverklaring te ondertekenen?

Van oorsprong is beschermingsbewind een familiaire aangelegenheid. Vroeger werden familieleden aangesteld als bewindvoerder voor diegene die niet meer zelfstandig financiële beslissingen kon nemen. Tegenwoordig wordt het beschermingsbewind in de meeste gevallen uitgevoerd door professionele bewindvoerders. Ondanks dat hecht de kantonrechter er nog grote waarde aan dat er binnen de familie overeenstemming is over het voorgenomen beschermingsbewind. Daarom wordt er door de kantonrechter gevraagd om bij het verzoekschrift een akkoordverklaring te overleggen van uw echtgenoot/partner en/of meerderjarige kinderen. Indien u deze niet heeft, dan zal de kantonrechter vragen om een verklaring van alle nog in leven zijnde ouders, broers en zussen. Indien u liever uw familieleden niet bij de aanvraag van het beschermingsbewind wilt betrekken kunt u dit aangeven.

Waarom wordt mijn bewind gepubliceerd?

Publicatie biedt bescherming tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten, zowel aan u als aan een contractspartij (een partij met wie u een contract aan wilt gaan). Want door de publicatie weet een contractspartij (of kan hij weten) dat bewind is uitgesproken over uw goederen. Als de contractspartij voor het sluiten van de overeenkomst niet de toestemming van de bewindvoerder vraagt, dan kan de bewindvoerder zeggen dat het contract moet worden vernietigd. Het bewind wordt door de rechtbank gepubliceerd in het openbare  Curatele- en bewindregister als:

  • Het bewind is uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden;
  • De kantonrechter dit beslist bij bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand.
Wat kan een beschermingsbewindvoerder niet voor mij regelen?

De beschermingsbewindvoerder kan geen:

  • Identiteitskaart, paspoort of rijbewijs voor u aanvragen;
  • Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie verrichten;
  • Medische gegevens aanleveren of opvragen;
  • Woonruimte of betaald werk voor u zoeken;
  • DigiD voor u aanvragen;
  • Aanmelding bij het UWV Werkbedrijf verrichten;
  • Uitschrijving bij het zorgkantoor verrichten.
  • Wat verwacht de beschermingsbewindvoerder van u ?

Wanneer uw goederen onder bewind zijn gesteld, moet u openheid over al uw financiën geven en alle financiële post naar de beschermingsbewindvoerder doorsturen. Dit is van belang om goede beslissingen te kunnen nemen over uw financiële zaken. Daarnaast moet u alle wijzigingen in uw financiële en uw persoonlijke situatie aan de beschermingsbewindvoerder melden.

Kan ik mijn dossier inzien bij Mando?

U kunt bij Mando uw dossier inzien via 2Look. 2Look is een programma waarbij u op ieder gewenst moment digitaal inzage heeft in uw dossier. In 2Look kunt u onder andere uw saldo’s, de rekeningafschriften, uw budgetplan en uw schulden inzien. U kunt inloggen in 2Look via deze link.

Hoe lang moet ik onder beschermingsbewind blijven?

Beschermingsbewind wordt in principe voor onbepaalde tijd door de kantonrechter uitgesproken. De kantonrechter kan het bewind opheffen als u hierom vraagt en de kantonrechter ervan overtuigd is dat u uw financiën weer zelf kan gaan regelen.

Wie controleert de bewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder moet elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Dit betekent dat de beschermingsbewindvoerder een overzicht aan kantonrechter moet sturen met daarin uw inkomsten en uitgaven over het betreffende jaar, de stand van zaken met betrekking tot uw schulden en de saldo’s op de rekeningen. De kantonrechter controleert aan de hand van deze gegevens of de beschermingsbewindvoerder uw financiële belangen naar behoren heeft behartigd.

Wat kost beschermingsbewind?

Mando brengt voor het uitvoeren van beschermingsbewind kosten in rekening. Daarvoor gelden wettelijk vastgestelde tarieven. Afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente. Mando vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan. Voor de wettelijke tarieven van beschermingsbewind klikt u hier.

Worden mijn schulden betaald door de beschermingsbewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder betaalt alleen uw schulden wanneer er sprake is van een beheersbare schuldenlast en uw budget hiervoor toereikend is. Wanneer er sprake is van een problematische schuldensituatie of het budget afbetalen van uw schulden niet toelaat kan de beschermingsbewindvoerder uw schulden niet betalen.

Is beschermingsbewind hetzelfde als curatele?

Nee, beschermingsbewind is iets anders dan curatele. Beschermingsbewind beperkt zich alleen tot het beheer over goederen en financiën. Curatele gaat daarentegen verder. Wanneer iemand onder curatele wordt gesteld dan verliest hij daarmee zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat iemand die onder curatele wordt gesteld geen rechtshandelingen meer zelfstandig mag verrichten. Iemand die onder beschermingsbewind staat kan alleen niet meer zelfstandig het beheer over zijn financiën en goederen voeren.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewindvoerder en bewindvoerder WSNP?

Een beschermingsbewindvoerder heeft als taak om uw inkomen te beheren en uw vermogen te beschermen, wanneer u door lichamelijke of geestelijke omstandigheden en/of door schulden of verkwisting (overmatig besteden van gelden) zelf niet meer in staat bent uw financiële belangen te behartigen. De beschermingsbewindvoerder saneert daarbij uw schulden niet.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wettelijk schuldsaneringtraject, waarbij in een periode van in beginsel drie jaar wordt geprobeerd zoveel mogelijk te sparen voor de schuldeisers. Wanneer een schuldenaar zich aan de verplichtingen vanuit de WSNP heeft gehouden wordt de schone lei verleend. Een bewindvoerder WSNP controleert of schuldenaren zich aan de verplichtingen die de WSNP met zich meebrengt houden. Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder betaalt van uw inkomen uw vaste lasten, waardoor de kans op nieuwe schulden verkleint wordt. Daarnaast levert de beschermingsbewindvoerder veel van de benodigde informatie aan bij de WSNP bewindvoerder. Hierdoor is de kans groot dat het WSNP traject succesvol zal worden afgesloten en een schone lei wordt verkregen.

Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 11:00 uur telefonisch bereikbaar. Tevens zijn wij per e-mail bereikbaar op info@mandobewind.nl.

NEEM CONTACT OP